top of page

Istorija

1962 m.  |  KAPITALAS LIETUVAI, NUOŠIMČIAI LIETUVYBEI

Pagausėjus lietuvių imigrantų skaičiui Šiaurės Amerikoj po antro pasaulinio karo, visuomeninė, kultūrinė, švietimo ir politinė veikla padidėjo ir pagyvėjo. Kartu augo viltis kad Lietuva vėl atgaus Nepriklausomybę. Kai tai įvyks, finansinė parama bus labai reikalinga Lietuvai. Tuo tarpu, svarbu remti išeivjios veiklą išlaikant lietuvybę. Atsiekti šiuos tiklsus sumanyta įsteigti vieną Amerikos ir Kanados Lietuvių Fondą kurio $1 milijonas kapitalas bus kaupiamas laisvos Lietuvos atstatymui, o kapitalo uždirbti procentai rems išeivijos visuomeninę veiklą lietuvybės išlaikymui. 

Teisininkas Kęstutis Grigaitis iškėlė Fondo idėją spaudoje rašydamas Tėviškės Žiburiuose 1957 m. sausio 17 d. ir ragino Kanados lietuvius įsteigti $100,000 Geležinį Fondą Kanadoje remiantis tais pačiais tikslais ir gairėmis kaip Amerikoje, o naujai išrinkta Kanados Lietuvių Bendruomenės Krašto Taryba galėtų šiuo klausimu toliau rūpintis. Taip prasidėjo KLF istorija.

KLF Ignaitis003.jpg
KLF Ignaitis007.jpg

1957

Lietuvių idealistų grupė pradeda rūpintis kaip sudaryti pastovią paramą Lietuvai ir lietuvių veiklai Kanadoje.

SPALIO 17 d.

Straipsnis TŽ „Steikime Geležinį Fondą“ Kęstutis Grigaitis.

KLB krašto valdybos sekretorius, Kęstutis Grigaitis ir reikalų vedėjas Petras Lelis rūpinasi Geležinio Fondo steigimu.

GEGUŽĖS 20 d.

Toliau nagrinėti šį klausimą KLB krašto valdyba sušaukia Apylinkių pirmininkų ir sekretorių suvažiavimą Toronte.  K. Grigaitis paruošia Fondo statuto provizorinį projektą. Suvažiavime Toronte statuto projektas apsvarstytas ir didelė dauguma pasisako už Fondo steigimą.

LAPKRIČIO 30 d. - GRUODŽIO 1 d.

KLB Krašto Tarybos suvažiavimas Toronte – statuto projektas apsvarstytas ir priimtas, bet nebuvo išrinkti valdantieji organai ar sudarytas organizacinis komitetas kurie būtų galėję toliau rūpintis Fondo reikalais.

1959

Tokio pat fondo įkūrimas svarstomas Čikagoje.

Fondo idėja iškelta spaudoje - K. Grigaičio straipsnis.

1961

KOVO 19 d.

Čikagoje įvyko Amerikos Lietuvių Fondo iniciatorių susirinikimas kuriame sekretoriavo Vincas Ignaitis iš Kanados. Įsteigtas Amerikos Lietuvių Fondas kurio įgaliotiniu Kanadai paskirtas Vincas Ignaitis nes buvo manoma tam Fondui telkti lėšas ir iš Kanados lietuvių.

SPALIO 7-8 d.

Krašto Tarybos posėdyje Toronte KLB Krašto Valdybos pirm. Stepas Kęsgaila pareiškia kad Kanadoje turėtų būti tik vienas Fondas, jam pritaria kiti tarybos nariai.  Po ilgesnių diskusijų V. Užupis pasiūlo Geležinio Fondo vardą pakeisti Kanados Lietuvių Fondu ir išrinkti naujam statutui paruošti komisiją.  Siūlymas priimtas ir į komisiją išrinkti Vincas Ignaitis, Stepas Jakubickas ir Petras Januška.

1962

1962 metų rugsėjo 16 d. - Kanados Lietuvių Fondo steigimo data

KLB Krašto Tarybos suvažiavime Otavoje, Komisijos paruošti įstatai priimti ir sudarytas KLF Organizacinis Komitetas – Vincas Ignaitis pirmininkas, Stepas Jakubickas iždininkas, Petras Januška sekretorius.

1962

Organizacinis komitetas pradėjo darbą suorganizuoti pirmuosius Fondo narius, sukaupti pradinį kapitalą, ir sukurti  Fondo veiklos struktūrą.

Pirmas KLF narys buvo Kanados Lietuvių Bendruomenės krašto valdyba, paaukojus $100.

Pirmieji 11 asmenys kur tapo KLF nariais, suaukojo $2,050 kapitalo sumą. Tas sudarė pagrindą tolesniam kapitalo augimui. Pradėtas siekis surinkti $100,000 per ateinantį dešimtmetį (1963-1972).

Devyniose Lietuvos bendruomenės apylinkėse buvo įkurtas Fondo lėšų rinkėjų tinklas, surasti naujus narius ir skatinti aukas Fondui.
 

1964

Pirmasis Fondo narių suvažiavimas įvyko balandžio mėn. 18 d, 1964 m. Toronte. Buvo išrinkta pirmą Fondo Taryba ir Valdyba.  

Prieš pirmajį Fondo narių susirinkimą, buvo užsirašę 40 fondo narių - dauguma iš pietvakarių Ontarijo tabako auginimo regionų, ir kiti iš Toronto, Monrealio, Otavos ir Hamiltono.  Suaukota Fondo kapital suma buvo $5,450.  
 

Vienas iš pirmųjų straipsnių skatinant lietuvius aukoti KLFondui. / One of the early fundraising appeals to the Lithuanian community, "Tėviškės Žiburiai", 1963.III.14

1966

Pirmoji parama paskirta šeštadieninėm mokyklom ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresui kuris vyko Čikagoje.

1967

1967 m. birželio 26 d. LCF sėkmingai gavo federalinę charterį ir labdaros fondo registraciją, leidžiant Fondui išduoti labdaros aukų kvitus, kad aukos būtų atleistos nuo pajamų mokesčio.

1973

Fondo kapitalas pasiekė $100,000.

Article that appeared in "Tėviškės Žiburiai" in support of the LCF 1964.V.14

KLF Tarybos ir Valdybos bendras posėdis / LCF Board of Directors and Executive Committee joint meeting in 1964. Iš kairės / from the left: V. Balsys dr. A. Pacevičius, V. Ignaitis.

Invitation to the LCF Annual General Meeting 1968.II.9

Kvietimas į KLF metinį narių susirinkimą.

1976

Pirmas stambus aukos įsipareigojimas ($100,000) buvo gautas iš Teadoros ir Alekso Kojelaičių remti lietuvių tautosakos studijas ir studentų stipendijas.

1981

Fondo kapitalas viršijo $500,000.

1982

Po 20 metų veiklos Fondo kapitalas tvirtai stovėjo $450,000.

1991

Lietuvai atgavus Nepriklausomybę iškilo problema dėl kapitalo likimo. Sudaryta speciali komisija nagrinėti šį klausimą – Paulius Kuras, Algis Pacevičius, Algirdas Vaičiūnas. Laikantis statuto ir Kanados investicių įstatymų kapitalas į Lietuvą negalėjo būti persiųstas, nelikvidavus Fondo.

1992

Nutarimas balandžio mėn. kasmet 25% metinio pelno (nuo 1990 m. kovo 31 d.) skirti specialiems projektams ir humanitarinei pagalbai Lietuvoje įsipareigojant išmokėti Lietuvai sumoje vieną milijoną dolerių, tai buvo KLF kapitalo suma 1991 m.

1994

KLF Taryba paskelbė naujų narių vajų – pasipildė 166 nariais.

1995

Dėmesys kaip tobulinti ir gerinti Fondo veiklą ir augimą – kaip pakeisti Statutą ir rinkimus į tarybą.  Kapitalas pasiekė arti $2 mn. Nuo Fondo įsteigimo pelno skirstymo suma pasiekė $1.1 mln.

2001

Naujas šūkis vajui „Kiekvienas po vieną“ – tikslas aktyviai skatiniti naujų narių įstojimą – pagausėjo 30 naujais nariais.

2002

Po 40 metų veiklos kapitalas išaugo iki $3.5 mln.

Didelę reikšmę kapitalo augimui turėjo testamentiniai palikimai, nurodyti vardiniai fondai, Fondo papildymas naujais nariais.

2008

Atsižvelgiant į Kanados valdžios (CRA) reikalavimus, 2008 m. visuotiniam narių susirinkime atšaukta 1992 m. narių susirinkimo nutarimas skirti 25% kasmetinio pelno Lietuvai.  Paskyrimai Lietuvai bus daromi pagal CRA nuostatus.

2009

Pasirašyta sutartis su Vilniaus universitetu skirti stipendijas Lietuvoj.

2012

Švenčiant 50-metį nuo Fondo pradžios buvo 2,642 nariai, kapitalas pasiekė $6.2 mln., o skirstomo pelno vidurkis per paskutiniuosius 5 metus viršijo $200,000 per metus.

2015

Fondo statutas ir struktūra kurie buvo pakeisti kad atatiktų su naujais Kanados valdžios reikalavimais (Canada Not for Profit Corporations Act) priimti per metinį narių susirinkimą.

2017

Pasirašyta sutartis su Kun. P. Ažubalio Fondo komitetu dėl stipendijos paskyrimo.

2019

Pasirašyta sutartis su Vytauto Didžiojo universitetu Kaune skirti stipendiją Lietuvoj.

2022

Po 60 metų Fondo kapitalo suma yra $10.5 mln. Lietuvai išmokėta $950,000 paremiant ligonines, mokyklas, tremtinius, spaudą bei įvairius kitus specialius projektus.

bottom of page