top of page

Vadovybė

Fondui vadovauja Taryba, sudaryta iš 15 direktorių, kuriuos renka Fondo nariai. Trečdalis direktorių kasmet renkami trijų metų kadencijai kiekviename metiniame narių susirinkime.

Into the woods

Tarybos nariai

Kadencijas baigia

2024

D.Baltrušytė-Sher, G.Ignaitis, A.Mačiulis, V.Peczulis

2025

J.Ažubalis, K.Deksnys, V.Jonušonienė, A.Kaminskas 

2026

A.Čepas, D.Jaugelis-Zatkovic, E.Krikščiūnas, dr. A.Pabedinskas, V.Zubrickas

KLF taryba 2022

KLF Taryba | 2022 metai

Sėdi (iš kairės): Gražina Ignaitytė - vykdomoji direktorė, Algis Čepas - tarybos sekretorius, Virginija Zubrickienė - paskyrimų komisijos pirmininkė, dr. Arūnas Pabedinskas - tarybos pirmininkas, Violeta Jonušonienė - iždininkė, Algis Kaminskas - investavimų komisijos pirmininkas, Laima Underienė - KLF administratorė.

Stovi (iš kairės): Kazimieras Deksnys, Danguolė Baltrušytė-Sher, Stasys Kareckas, Algis Mačiulis, Jonas Ažubalis, Eugenijus Krikščiūnas, Irena Žukauskaitė-Majchrowski, Algis Simonavičius. Trūksta: Violeta Peczulytė. 

Nuotr. R.Puteris

bottom of page